ДЕКАНАТ

Деканат здійснює організацію і контроль навчального процесу на факультеті відповідно до затверджених навчальних планів спеціальностей та інших навчально-методичних матеріалів.

Деканат у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», законодавчими й іншими нормативно-правовими актами органів державної влади та місцевого самоврядування, а також Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку Економіко-гуманітарного факультету Запорізького національного університету, наказами та розпорядженнями адміністрації Університету, Положенням про деканат.

Основні завдання:

 • координація, організаційний, методичний та інформаційний супровід навчального процесу на факультеті;
 • облік показників та контроль навчального процесу за освітньо-кваліфікаційними рівнями та формами навчання, за якими здійснюється підготовка фахівців на факультеті;
 • розробка проектів наказів та розпоряджень з питань організації навчального процесу і особового складу студентів факультету;
 • облік навчальних планів за напрямами підготовки та спеціальностями;
 • організація розрахунків навчального навантаження та штатів науково-педагогічних працівників;
 • аналіз та узагальнення відомостей про рух контингенту студентів;
 • контроль оформлення звітної документації державних екзаменаційних комісій;
 • організація підготовки матеріалів оперативної та статистичної звітності з питань навчальної діяльності факультету;
 • організація розробки графіків навчального процесу (розкладів занять, поточного та підсумкового контролю знань, державної атестації студентів);
 • поточний контроль за організацією та проведенням навчального процесу;
 • аналіз та облік результатів підсумкового контролю знань студентів;
 • збір, збереження та оновлення даних щодо студентських квитків, документів про освіту та їхніх власників;
 • організація оформлення і видачі студентських квитків, дипломів та додатків до дипломів європейського зразка (Diploma Supplement), їх дублікатів.
 • впровадження автоматизованої системи підготовки та ведення документації навчального процесу;
 • інформування студентів та викладачів про зміни в організації навчального процесу.

Контактний телефон:

(0619) 42 – 64 – 62