Підрозділи

Основними структурними підрозділами ЕГФ ЗНУ є навчально-наукові підрозділи:

  • Деканат – виконує роботу з організації та контролю за виконанням навчальних планів спеціальностей та програм, навчальних дисциплін, індивідуальних планів роботи викладачів, аналізує успішність студентів та роботу кафедр та факультету в цілому.
  • Відділ кадрів – реалізує кадрову політику факультету, забезпечує виконання трудового законодавства при прийомі на роботу та звільненні з роботи професорсько-викладацького складу і інших працівників факультету, веде їх особові справи, готує проекти наказів з кадрових питань.
  • Бухгалтерсько-фінансова та господарська служба – здійснює бухгалтерський облік фінансово-господарської діяльності факультету, контролює наявність і рух майна, використання фінансових і матеріальних ресурсів відповідно до норм, нормативів, розрахунків і кошторисів. Пріоритетним є виконання соціальних завдань та зобов’язань.
  • Бібліотека – здійснює інформаційне забезпечення навчального процесу, наукової та науково-методичної роботи науково-педагогічних працівників, забезпечує тематичне комплектування книжкового фонду, вирішує питання автоматизації бібліотечної справи, одержання інформації з різних джерел.
  • Центр бізнес-освіти – реалізує надання освітніх послуг шляхом підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими спеціальностями та здійснення підготовки на короткострокових курсах, семінарах, тренінгах.
  • Кафедри – основні навчально-наукові підрозділи, що проводить навчальну, виховну, методичну, наукову-дослідну, науково-технічну діяльність за певним напрямом. Кафедри забезпечують організацію видавничої діяльності; організовують проведення наукових конференцій, семінарів; виконують роботу по контролю за виконанням навчених планів спеціальностей та програм навчальних дисциплін ,індивідуальних планів роботи викладачів.